Filologiya məsələləri

Jurnalın təsisçiləri:
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Əlyazmalar İnstitutu, «Elm və təhsil» nəşriyyatı

ISSN 2224-9257

Toplu Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası tərəfindən rəsmi qeydiyyata alınmışdır (Filologiya elmləri bölməsi, №13).

 

Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi Mətbu nəşrlərin reyestrinə daxil edilmişdir. Reyestr №3222.